Get Adobe Flash player

พิธีทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันครบรอบ 37ปีการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร #37ปีที่สร้างสรรค์ยังมุ่งมั่นความรู้คู่คุณธรรม #เรารักCBAC ❤