Get Adobe Flash player

คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ร่วมจัดนิทรรศการ 108 อาชีพ ในงานนิทรรศการเส้นทางสู่สายอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันที่ 24  มกราคม 2561