Get Adobe Flash player

โดยผลงาน #โครงงานวิทยาศาสตร์น้ำส้มฆ่ายางจากผักผลไม้ ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ต่อไปนักศึกษาระดับปวช.และปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เข้าแข่งขันโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ESSO ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร